Military Greeting: PFC Shazarah McIntosh

Military Greeting: PFC Shazarah McIntosh