20 more women to sue Nassar and MSU, USA Gymnastic CEO resigns

20 more women to sue Nassar and MSU, USA Gymnastic CEO resigns
Published: 5:14 PM EDT March 16, 2017